GDPR

Zásady zpracování osobních údajů ve firmě  HYDROSYS, s.r.o.  

Společnost HYDROSYS, s.r.o. ( IČ: 25510401 ), sídlem Československé armády 282/15, Hradec Králové, PSČ 500 03, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 15909, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

HYDROSYS, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou. Počínaje dnem 25.května 2018 jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

HYDROSYS,s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu vyplývajícího ze smluvního vztahu, dále pak k jejich poskytnutí v rámci zákonných povinností, a to po dobu nezbytně nutnou k účelům využití těchto údajů a informací.

Základní účely zpracování osobních údajů HYDROSYS, s.r.o.:

 • pro účely související s poskytnutím služeb, pro zajištění všech dalších činností s realizací služby
 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti
 • ochrana majetku a osob
 • ochrana svých práv a právem chráněných zájmů, včetně práv duševního vlastnictví
 • účely oprávněných zájmů HYDROSYS, s.r.o.  za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů

 

Rozsah zpracování osobních údajů HYDROSYS, s.r.o.:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, IČO, případně DIČ, EU DIČ,
 • adresní údaje: adresa trvalého bydliště, příp. místo podnikání, adresa provozovny, doručovací  adresa
 • kontaktní údaje: telefon, příp. fax, e-mail, www stránky, e-mail fakturace, příp. další obdobné kontaktní a doplňující informace

 

Zdroje osobních údajů:

 • přímo od subjektu při jednání o nabídkách, o poskytnutí služby a při její následné realizaci
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (veřejný rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík VIES, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný

telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů zveřejní)

 • od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů
 • případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal subjekt údajů svůj souhlas

 

Zajištění ochrany osobních údajů:

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou.  Firma HYDROSYS, s.r.o. zajišťuje maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem a přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji subjektů údajů přicházejí do styku v rámci plnění pracovních povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Zpracovatelé a příjemci:  HYDROSYS, s.r.o., Československé armády 282/15,  500 03 Hradec Králové

Práva subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům:

Subjekt údajů se může na správce obrátit s žádostmi v rámci výkonu svých následujících práv:

 • práva na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu
 • práva vznést námitku proti zpracování jeho/jejích osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů firmy HYDROSYS, s.r.o., za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů
 • práva na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřeba. Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány bez právního základu

 

Výše uvedené žádosti a/nebo vyrozumění o požadavcích mohou být učiněny poštou na adresu sídla správce, případně e-mailem.
Žádosti a nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a příjmení, IČ a e-mailové adrese subjektu údajů za účelem ověření, že taková žádost a nebo vyrozumění skutečně pochází od subjektu údajů.
Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás