Základní infromace

K odstranění zvýšené vlhkosti zdiva slouží odzkoušený systém K 2000, vyráběný ve Švýcarsku. Úspěšně se používá již delší dobu v zemích Evropské unie.

Má několik nesporných výhod :

  • nevyžaduje žádné zásahy do stavebních konstrukcí a zdiva
  • lze ho realizovat za plného provozu v objektu
  • nevyžaduje použití žádných chemikálií
  • má nízkou spotřebu energie
  • je šetrný k životnímu prostředí
  • pomáhá snížit náklady na vytápění

 

Princip systému K 2000 je ve zjednodušené formě popsán níže. Vlhkost ve zdivu a základech se neustále pohybuje, což má za následek vytváření elektrických polí uvnitř zdiva a na jeho povrchu. K 2000 vysílá slabé nízkofrekvenční vlny, které působí na přesouvání iontu vody a solí. Dojde k neutralizaci potenciálu proudění a k zamezení dalšího kapilárního vztlaku. K 2000 působí na základě fyzikálních zákonů, podle nichž jsou molekuly vody dipóly, které se v elektrickém poli přesunují vždy od kladného pólu k zápornému. Pomocí již výše citovaných slabých nízkofrekvenčních elektromagnetických vln, které jsou pro organismus nezávadné, působí systém na zdivo kladně. V důsledku toho tvoří nyní vlhké zdivo kladný pól a země záporný pól. Proto se začínají molekuly vody v konstrukcích pohybovat opačným směrem zpět do okolního terénu. To vede k odvlhčování stavebních materiálů nacházejících se v okruhu působení systému. Je nutné upozornit na to, že omítky, které jsou poškozeny solemi, je nutné odstranit a jako nové je vhodné použít tzv. sanační omítky,event. minerální. Systém K 2000 se již několik let používá i u nás.

Realizace v České republice :

  • základní školy, školky
  • zdravotní zařízení, léčebny
  • obytné budovy
  • rodinné domy

 

Kontrola funkčnosti.

Při realizaci se provádí na místě odběr vzorků ze zdiva za účelem měření vlhkosti zdiva karbidovou metodou. Naměřené hodnoty se zapisují do dvou stejnopisů protokolů o měření s tím, že jeden zůstává zákazníkovi a ten má tak kontrolu o výsledcích odvlhčování. Měření vlhkosti se provádí průběžně dle záruční listiny a dohody s vlastníkem objektu. Současně je odebrán vzorek pro informativní analýzu solí ve zdivu.

Systém K 2000 je jeden ze způsobů, jak pomoci při odstraňování vlhkosti zdiva.

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás