Vývoj a princip

2. CHOVÁNÍ DIPÓLU V ELEKTRICKÉM POLI

    Magnetické vlastnosti hmoty jsou podmíněny chováním molekul v magnetic- kém poli. To je důsledkem jejich složení z elektrických nábojů, zejména stavby elektronového obalu. Každý elektron má vedle dráhového momentu také vlastní rotaci, a tak získá celkový magnetický moment. V molekule se magnetic- ké momenty sčítají. Výsledkem jsou rozdílné momenty podle velikostí a směru. Při vzniku magnetického pole působí na molekulu indikované pole tak, že celý elektronový obal začne rotovat rovnoběžně se směrem pole. Přitom dochází v elektromagnetickém poli při volném pohybu molekul k přitahování nebo odpu- zování vůči silnějšímu pólu.
Buzení dipólu je závislé na jeho poloze k budícímu kmitání ( schematicky ).

U vody jako dipólu dochází pouze k nepatrnému odpuzování, tj. unikání. Tím se molekula obrací směrem k zemi proti indukovanému magnetickému směru. Je zajímavé, že je lhostejné, zda se přitom jedná o severní nebo jižní magnetický pól. Tento pozorovaný efekt závisí na teplotě.

Diamagnetické a paramagnetické látky v nestejnorodém magnetickém poli:

Vznik diamagnetické a paramagnetické reakce:

Na základě těchto teoretických úvah bude tedy dipól putovat v magnetickém poli vždy směrem k zemi, pokud budou splněny určité rámcové podmínky.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Kategorie
Výstavy a semináře

 

 

Kontaktujte nás